วัดผาสุกมณีจักร

วัดผาสุกมณีจักร

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิและอธิฐานถึงสิ่งที่ปรารถนา

เลือกวัดเพื่อสรงน้ำพระ