วัดโพธิ์บ้านอ้อย

วัดบ้านโพธิ์อ้อย

ตั้งจิตให้เป็นสมาธิและอธิฐานถึงสิ่งที่ปรารถนา

เลือกวัดเพื่อสรงน้ำพระ